Izvještaj sa javne rasprave – Izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana »PEČURICE CENTAR«