Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Petovića zabio”- odluka o izradi DUP-a