Glavni administrator

Glavnog administratora imenuje i razrješava predsjednik Opštine, uz saglasnost Skupštine.
Glavni administrator se imenuje na osnovu javnog oglašavanja, na vrijeme od 4 godine.
Za glavnog administratora može biti imenovano lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i najmanje pet godina radnog iskustva.
Glavni administrator za svoj rad i rad službe glavnog administratora odgovara predsjedniku Opštine i Skupštini.

Glavni administrator koordinira rad organa lokalne uprave i službi; stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada; daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova; daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi; vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik Opštine, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine.
Glavni administrator ima službu.