Budžet

Na osnovu čl. 28 i 29 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore“, br. 3/19), čl. 33 i 34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list Crne Gore”, br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18 i 55/18) i člana 43 Statuta Opštine Bar („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 37/18), Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 04.12.2019. godine, donijela je

O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE BAR ZA 2020. GODINU

Član 1.
Budžet Opštine Bar za 2020. godinu dat je u sledećoj tabeli:

Budžet 2020      Iznos u €
Izvorni prihodi 19.230.000,00
Porezi 11.300.000,00
Takse 600.000,00
Naknade 6.920.000,00
Ostali prihodi 410.000,00
Izdaci 18.798.500,00
Tekući izdaci 10.178.500,00
Kapitalni izdaci 8.620.000,00
Suficit/Deficit 431.500,00
Primarni suficit/deficit 431.500,00
Otplata duga 4.351.500,00
Nedostajuća sredstva -3.920.000,00
Finansiranje 3.920.000,00
Prihod od imovine 1.800.000,00
Sredstva prenesena iz prethodne godine 2.120.000,00

 

Član 2.
Ukupni primici u iznosu od 23.150.000,00 € raspoređuju se na:
Tekuću budžetsku potrošnju 10.178.500,00€
Otplata duga 4.351.500,00€
Kapitalne izdatke 8.620.000,00€

 

Odluka o budžetu Opštine Bar za 2020. godinu

Budžet u procentima

  • Tekući
  • Kapitalni