Budžet

Na osnovu čl. 28 i  29 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore“, br. 3/19), čl. 33 i 34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list Crne Gore”, br.  20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18, 66/19 i 70/21) i člana 43 stav 1 tačka 7 Statuta Opštine Bar („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 37/18), Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj  16.12.2021. godine, donijela je

O D L U K U

 O BUDŽETU OPŠTINE BAR ZA 2022. GODINU

I OPŠTI DIO

Član 1.
Budžet Opštine Bar za 2021. godinu dat je u sledećoj tabeli:

Budžet 2022

Iznos u €

Izvorni prihodi

20.180.000,00

Porezi

12.300.000,00

Takse

     610.000,00

Naknade

  6.700.000,00

Ostali prihodi

     370.000,00

Donacije

     200.000,00

Izdaci

22.430.000,00

Tekući izdaci

11.059.828,00

Kapitalni izdaci

  9.730.000,00

Otplata obaveza iz prethodnog perioda

  1.270.172,00

Rezerve

     370.000,00

Suficit/Deficit

-2.250.000,00

Primarni suficit/deficit

-2.250.000,00

Otplata duga

     800.000,00

Nedostajuća sredstva

-3.050.000,00

Finansiranje

3.050.000,00

Prihod od imovine

  1.000.000,00

Sredstva prenesena iz prethodne godine

  2.000.000,00

Transferi od budžeta Crne Gore

       50.000,00


Član 2.

Ukupni primici u iznosu od 23.230.000,00 € rasporedjuju se na:

Tekuću budžetsku potrošnju

11.059.828,00

Otplatu duga

2.070.172,00

Otplatu duga

(otplata obaveza iz prethodnog perioda + otplata kredita KfW banke)

 

Kapitalne izdatke

9.730.000,00

Rezerve

370.000,00