Budžet za 2021. godinu

Na osnovu čl. 28 i  29 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore“, br. 3/19), čl. 33 i 34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list Crne Gore”, br.  20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18 i 66/19) i člana 43 Statuta Opštine Bar („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 37/18), Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 17.12.2020. godine, donijela je

O D L U K U

 O BUDŽETU OPŠTINE BAR ZA 2021. GODINU

Član 1.
Budžet Opštine Bar za 2021. godinu dat je u sledećoj tabeli:

Budžet 2021

Iznos u €

Izvorni prihodi

16.200.000,00

Porezi

9.850.000,00

Takse

490.000,00

Naknade

5.330.000,00

Ostali prihodi

320.000,00

Donacije

210.000,00

Izdaci

18.019.909,00

Tekući izdaci

10.209.909,00

Kapitalni izdaci

7.810.000,00

Suficit/Deficit

-1.819.909,00

Primarni suficit/deficit

-1.819.909,00

Otplata duga

1.980.091,00

Nedostajuća sredstva

-3.800.000,00

Finansiranje

3.800.000,00

Prihod od imovine

2.300.000,00

Sredstva prenesena iz prethodne godine

1.500.000,00


Član 2.

Ukupni primici u iznosu od 20.000.000,00 € rasporedjuju se na:

Tekuću budžetsku potrošnju

10.209.909,00

Otplatu duga

1.980.091,00

Kapitalne izdatke

7.810.000,00