Budžet za 2020. godinu

Na osnovu čl. 28 i 29 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore“, br. 3/19), čl. 33 i 34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list Crne Gore”, br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18 i 55/18) i člana 43 Statuta Opštine Bar („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 37/18), Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 04.12.2019. godine, donijela je

O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE BAR ZA 2020. GODINU

Član 1.
Budžet Opštine Bar za 2020. godinu dat je u sledećoj tabeli:

         
  Budžet 2020        Iznos u €
Izvorni prihodi   19.230.000,00
Porezi   11.300.000,00  
Takse   600.000,00  
Naknade   6.920.000,00  
Ostali prihodi   410.000,00  
Izdaci   18.798.500,00
Tekući izdaci   10.178.500,00  
Kapitalni izdaci   8.620.000,00  
Suficit/Deficit   431.500,00
Primarni suficit/deficit   431.500,00
Otplata duga   4.351.500,00  
Nedostajuća sredstva   -3.920.000,00
Finansiranje   3.920.000,00
Prihod od imovine   1.800.000,00  
Sredstva prenesena iz prethodne godine   2.120.000,00  
         

Član 2.
Ukupni primici u iznosu od 23.150.000,00 € raspoređuju se na:
Tekuću budžetsku potrošnju 10.178.500,00€
Otplata duga 4.351.500,00€
Kapitalne izdatke 8.620.000,00€

Odluka o budžetu Opštine Bar za 2020. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o budzetu Opstine Bar za 2020.g

Odluka o izmjenama Odluke o budzetu Opstine Bar za 2020.g.doc

Budžet u procentima

  • Tekući
  • Kapitalni