Budžet za 2019. godinu

Na osnovu čl. 42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list RCG“, br. 42/03 i
44/03 i „Sl.list CG“, br. 5/08, 51/08, 74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17 i 92/17), čl. 33 i 34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl.list CG”, br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18 i 55/18) i člana 43 Statuta Opštine Bar („Sl.list CG – opštinski propisi”, br. 37/18), Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 10.12.2018.godine, donijela je  O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE BAR ZA 2019. GODINU

Član 1.
Budžet Opštine Bar za 2019. godinu dat je u sledećoj tabeli:
Budžet 2019 Iznos u €
Izvorni prihodi 18.200.000,00
Porezi 10.700.000,00
Takse 550.000,00
Naknade 6.400.000,00
Ostali prihodi 550.000,00
Izdaci 17.208.080,00
Tekući izdaci 9.888.080,00
Kapitalni izdaci 7.320.000,00
Suficit/Deficit 991.920,00
Primarni suficit/deficit 991.920,00
Otplata duga 3.791.920,00
Nedostajuća sredstva -2.800.000,00
Finansiranje 2.800.000,00
Prihod od imovine 1.800.000,00
Sredstva prenesena iz prethodne godine 1.000.000,00

Član 2.
Ukupni primici u iznosu od 21.000.000,00 € rasporedjuju se na:
Tekuću budžetsku potrošnju 9.888.080,00
Otplata duga 3.791.920,00
Kapitalni budžet 7.320.000,00

Budžet 2019.g.

Budžet u procentima

  • Tekući
  • Kapitalni