Budžet za 2018. godinu

Na osnovu čl. 42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list RCG“, br.
42/03 i 44/03 i „Sl.list CG“, br. 5/08, 51/08, 74/10, 1/15, 78/15, 3/16 i 30/17), čl. 33 i
34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl.list CG”, br. 20/14, 56/14 i 70/17)
i člana 41 Statuta Opštine Bar („Sl.list CG – opštinski propisi”, br. 06/11),
Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 27.12.2017.godine, donijela je O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE BAR ZA 2018. GODINU

Član 1.
Budžet Opštine Bar za 2018. godinu dat je u sledećoj tabeli:
Budžet 2018 Iznos u €
Izvorni prihodi 19.110.000,00
Porezi 10.000.000,00
Takse 513.000,00
Naknade 8.120.000,00
Ostali prihodi 477.000,00
Izdaci 18.729.440,00
Tekući izdaci 10.619.440,00
Kapitalni izdaci 8.110.000,00
Suficit/Deficit 380.560,00
Primarni suficit/deficit 380.560,00
Otplata duga 1.380.560,00
Nedostajuća sredstva -1.000.000,00
Finansiranje 1.000.000,00
Prihod od imovine 1.000.000,00

Član 2.
Ukupni primici u iznosu od 20.110.000,00 € rasporedjuju se na:
Tekuću budžetsku potrošnju 10.619.440,00
Otplata duga 1.380.560,00
Kapitalni budžet 8.110.000,00

Budzet 2018.g.

Budžet u procentima

  • Tekući
  • Kapitalni