Budžet za 2017. godinu

BUDŽET

Na osnovu čl. 42. i 43. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( “Sl.list RCG”,
br. 42/03 i 44/03 i “Sl.list CG”, br. 5/08, 51/08, 74/10, 1/15, 78/15 i 3/16), čl. 33. i 34.
Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (“Sl.list CG”, br. 20/14 i 56/14) i člana
41. Statuta Opštine Bar ( “Sl.list CG – opštinski propisi”, br.06/11), Skupština
Opštine Bar, na sjednici održanoj ____12.2016.godine, donijela je O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE BAR ZA 2017. GODINU

Član 1.
Budžet Opštine Bar za 2017. godinu dat je u sledećoj tabeli:
Budžet 2017. Iznos u €
Izvorni prihodi 16.300.000,00
Porezi 9.450.000,00
Takse 503.000,00
Naknade 5.840.000,00
Ostali prihodi 507.000,00
Izdaci 14.471.000,00
Tekući izdaci 9.521.000,00
Kapitalni izdaci 4.950.000,00
Suficit/deficit 1.829.000,00
Primarni deficit 1.819.000,00
Otplata duga 2.829.000,00
Nedostajuća sredstva -1.000.000,00
Finansiranje 1.000.000,00
Prihod od imovine 1.000.000,00

Član 2.
Ukupni primici u iznosu od 17.300.000,00 € rasporedjuju se na:
Tekuću budžetsku potrošnju 9.521.000,00
Otplata duga 2.829.000,00
Kapitalni budžet 4.950.000,00

Budzet 2017.g.

Budžet u procentima

  • Tekući
  • Kapitalni