Budžet za 2016. godinu

REBALANS BUDŽETA

Na osnovu člana 45. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (»Sl.list RCG«, br. 42/03 i
44/03 i »Sl.list CG«, br. 5/08, 51/08, 74/10, 1/15, 78/15 i 3/16), člana 8. Zakona o budžetu
i fiskalnoj odgovornosti (»Sl.list CG«, br. 20/14 i 56/14 ) i člana 41. Statuta opštine Bar
(»Sl.list CG-opštinski propisi«, br. 06/11), Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj
____12.2016.godine, donijela je O D L U K U o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2016.g.

Član 1, mijenja se i glasi :
» Član 1.
Budžet Opštine Bar za 2016.godinu dat je u sledećoj tabeli:
Izvorni prihodi 14.053.000,00
Porezi 9.110.000,00
Takse 501.000,00
Naknade 3.740.000,00
Ostali prihodi 702.000,00
Donacije 0,00
Izdaci 10.426.300,00
Tekući izdaci 8.626.300,00
Kapitalni izdaci 1.800.000,00
Suficit/Deficit 3.626.700,00
Primarni deficit
Otplata duga 4.218.700,00
Nedostajuća sredstva -592.000,00
Finansiranje 592.000,00
Pozajmice i krediti iz domaćih izvora 0,00
Prihod od imovine 50.000,00
Sredstva prenesena iz prethodne godine 542.000,00

Član 2, mijenja se i glasi :
»Član 2.
Ukupni primici u iznosu od 14.645.000,00 raspoređuju se na:
Tekuću budžetsku potrošnju 8.626.300,00
Otplata duga 4.218.700,00
Kapitalni izdaci 1.800.000,00

Rebalans 2016.g.

BUDŽET

Na osnovu čl. 42. i 43. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl.list RCG”, br. 42/03 i 44/03 i “Sl.list CG”, br. 5/08, 51/08, 74/10 i 1/15), čl. 33. i 34. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (“Sl.list CG”, br. 20/14 i 56/14) i člana 41. Statuta Opštine Bar (“Sl.list RCG”- opštinski propisi, br.06/11), Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 30.12.2015.godine, donijela je ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE BAR ZA 2016. GODINU

Izvorni prihodi 13.520.000,00.
Porezi 8.880.000,00
Takse 445.000,00
Naknade 3.730.000,00
Ostali prihodi 465.000,00
Donacije 0,00
Izdaci 12.343.000,00
Tekući izdaci 8.763.000,00
Kapitalni izdaci 3.580.000,00
Suficit/deficit 1.177.000,00
Primarni deficit
Otplata duga 2.297.000,00
Nedostajuća sredstva -1.120.000,00
Finansiranje 1.120.000,00
Pozajmice i krediti iz domaćih izvora 300.000,00
Prihod od imovine 820.000,00

Odluke o budžetu Opštine Bar koje su usvojene na Skupštini Opštine:

Budžet za 2016. g.

Budžet u procentima

  • Tekući
  • Kapitalni