Budžet za 2015. godinu

REBALANS BUDŽETA

Na osnovu člana 45. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (»Sl.list RCG«, br. 42/03 i 44/03 i »Sl.list CG«, br. 5/08, 51/08, 74/10 i 1/15), člana 8. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (»Sl.list CG«, br. 20/14 i 56/14 ) i člana 41. Statuta opštine Bar (»Sl.list RCG-opštinski propisi«, br. 06/11), Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj 28.12.2015.godine, donijela je Odluku o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2015.g.

U Odluci o Budžetu opštine Bar za 2015. godinu (»Sl.list CG-opštinski propisi«, br. 38/14), u članu 1, stravu 1, riječi: »od 15.080.000,00 €«, zamjenjuju se riječima: »od 12.165.000,00 €«.
Stav 2 mijenja se i glasi:
» Primici u iznosu od 12.165.000,00 €, raspoređuju se na:

 • I Tekući budžet 10.600.000,00 €
  · za pojedine namjene 10.530.000,00 €
  · za tekuću rezervu Budžeta 50.000,00 €
  · za stalnu rezervu Budžeta 20.000,00 €
 • II Kapitalni budžet 1.565.000,00 €

Odluke o budžetu Opštine Bar koje su usvojene na Skupštini Opštine:

Rebalans 2015.g.

Budžet

Na osnovu čl. 42. i 43. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl.list RCG”, br. 42/03 i 44/03 i “Sl.list CG”, br. 5/08, 51/08 i 74/10), čl. 33. i 34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (“Sl.list CG”, br. 20/14) i člana 41. Statuta Opštine Bar (“Sl.list RCG-opštinski propisi”, br.06/11), Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 23.12.2014.godine, donijela je Odluku o budžetu Opštine Bar za 2015. godinu.

Odlukom o Budžetu opštine Bar za 2015. godinu, utvrđuju se ukupna budžetska sredstva u iznosu od 15.080.000,00€.
Primici u iznosu od 15.080.000,00 €, raspoređuju se na:

 • I Tekući budžet 10.600.000,00 €
  – za pojedine namjene 10.490.000,00 €
  – za tekuću rezervu Budžeta 90.000,00 €
  – za stalnu rezervu Budžeta 20.000,00 €
 • II Kapitalni budžet 4.480.000,00 €

Odluke o budžetu Opštine Bar koje su usvojene na Skupštini Opštine:

BUDZET ZA 2015

Budžet u procentima

 • Tekući
 • Kapitalni