Budžet za 2014. godinu

Rebalans budžeta

Na osnovu člana 45 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (»Sl.list RCG«, br. 42/03 i 44/03 i »Sl.list CG«, br. 5/08, 51/08 i 74/10), člana 8 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (»Sl.list CG«, br. 20/14 ) i člana 41 Statuta opštine Bar (»Sl.list RCGopštinski propisi«, br. 06/11), Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj ____12.2014.godine, donijela je Odluku o izmjenama Odluke o budžetu Opštine Bar za 2014. godinu.

U Odluci o Budžetu opštine Bar za 2014. godinu (»Sl.list CG-opštinski propisi«, br. 39/13), u članu 1, stravu 1, riječi: »od 19.450.000,00 €«, zamjenjuju se riječima: »od 13.130.000,00 €«.

Stav 2 mijenja se i glasi:
Primici u iznosu od 13.130.000,00 €, raspoređuju se na:

 • I Tekući budžet 10.400.000,00 €
  · za pojedine namjene 10.239.000,00 €
  · za tekuću rezervu Budžeta 60.000,00 €
  · za stalnu rezervu Budžeta 20.000,00 €
  · za ostale rezerve 81.000,00 €
 • II Kapitalni budžet 2.730.000,00 €

Odluke o budžetu Opštine Bar koje su usvojene na Skupštini Opštine:

Rebalans za 2014

Budžet

Na osnovu čl. 42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl.list RCG”, br. 42/03 i 44/03 i “Sl.list CG”, br. 5/08, 51/08 i 74/10), čl. 24. i 26. Zakona o Budžetu (“Sl.list RCG”, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i “Sl.list CG”, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10) i člana 41 Statuta Opštine Bar (“Sl.list RCG – opštinski propisi”, br.06/11), Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 20.12.2013 godine, donijela je Odluku o budžetu Opštine Bar za 2014. godinu.

Odlukom o Budžetu opštine Bar za 2014.godinu (u daljem tekstu: Budžet), utvrđuju se ukupna budžetska sredstva u iznosu od 19.450.000,00 €.

Primici u iznosu od 19.450.000,00 €, raspoređuju se na:

 • I Tekući budžet 10.400.000,00 €
  – za pojedine namjene 10.200.000,00 €
  – za tekuću rezervu Budžeta 100.000,00 €
  – za stalnu rezervu Budžeta 30.000,00 €
  – za ostale rezerve 70.000,00 €
 • II Kapitalni budžet 9.050.000,00 €

Odluke o budžetu Opštine Bar koje su usvojene na Skupštini Opštine:

Budzet za 2014

 

Budžet u procentima

 • Tekući
 • Kapitalni