Budžet za 2013. godinu

Rebalans budžeta

Na osnovu člana 45 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (»Sl.list RCG«, br. 42/03 i 44/03 i »Sl.list CG«, br. 5/08, 51/08 i 74/10), člana 7 Zakona o budžetu (»Sl.list RCG«, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i »Sl.list CG«, br. 12/07, 73/08 , 53/09, 46/10 i 49/10) i člana 41 Statuta opštine Bar (»Sl.list RCG-opštinski propisi«, br. 06/11), Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj 20.12.2013.godine, donijela je Odluku o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2013. g.
U Odluci o Budžetu opštine Bar za 2013. godinu (»Sl.list CG-opštinski propisi«, br. 40/12), u članu 1, stravu 1, riječi: »od 18.720.000,00 €«, zamjenjuju se riječima: »od 14.594.412,00 €«.
Stav 2 mijenja se i glasi:
Primici u iznosu od 14.594.412,00 €, raspoređuju se na:

I Tekući budžet 10.394.412,00 €
· za pojedine namjene 10.264.412,00 €
· za tekuću rezervu Budžeta 100.000,00 €
· za stalnu rezervu Budžeta 30.000,00 €
II Kapitalni budžet 4.200.000,00 €

Odluke o budžetu Opštine Bar koje su usvojene na Skupštini Opštine:

Rebalans za 2013

Budžet

Na osnovu čl. 42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl.list RCG”, br. 42/03 i 44/03 i “Sl.list CG”, br. 5/08, 51/08 i 74/10), čl. 24. i 26. Zakona o Budžetu (“Sl.list RCG”, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i “Sl.list CG”, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10) i člana 41 Statuta Opštine Bar (“Sl.list RCG-opštinski propisi”, br.06/11), Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 21.12.2012. godine, donijela je Odluku o budžetu Opštine Bar za 2013. godinu.

Odlukom o Budžetu opštine Bar za 2013.godinu (u daljem tekstu: Budžet), utvrđuju se ukupna budžetska sredstva u iznosu od 18.720.000,00 €.

Primici u iznosu od 18.720.000,00 €, raspoređuju se na:

  • I Tekući budžet 9.820.000,00 €
    – za pojedine namjene 9.690.000,00 €
    – za tekuću rezervu Budžeta 100.000,00 €
    – za stalnu rezervu Budžeta 30.000,00 €
  • II Kapitalni budžet 8.900.000,00 €

Odluke o budžetu Opštine Bar koje su usvojene na Skupštini Opštine:

Budzet za 2013

 

Budžet u procentima

  • Tekući
  • Kapitalni