Budžet za 2012. godinu

Na osnovu čl. 42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (»Sl.list RCG, br. 42/03 i 44/03 i »Sl.list CG«, br. 5/08, 51/08 i 74/10), čl. 24. i 26. Zakona o Budžetu (»Sl.list RCG«, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i »Sl.list CG«, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10) i člana 41 Statuta Opštine Bar (»Sl.list RCG-opštinski propisi«, br.06/11), Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 20.12.2011. godine, donijela je Odluku o Budžetu Opštine Bar za 2012. godinu.

Odlukom o Budžetu opštine Bar za 2012. godinu (u daljem tekstu: Budžet), utvrđuju se ukupna budžetska sredstva u iznosu od 17.200.000,00 €.

Primici u iznosu od 17.200.000,00 €, raspoređuju se na:

I Tekući budžet 9.150.000,00 €
– za pojedine namjene 9.020.000,00 €
– za tekuću rezervu Budžeta 100.000,00 €
– za stalnu rezervu Budžeta 30.000,00 €
II Kapitalni budžet 8.050.000,00 €

Odluke o budžetu Opštine Bar koje su usvojene na Skupštini Opštine:

Budzet za 2012

 

Budžet u procentima

  • Tekući
  • Kapitalni