Budžet za 2011. godinu

Rebalans budžeta

Na osnovu člana 45 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (»Sl.list RCG«, br. 42/03 i 44/03 i »Sl.list CG«, br. 5/08, 51/08 i 74/10), člana 7 Zakona o budžetu (»Sl.list RCG«, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i »Sl.list CG«, br. 12/07, 73/08 , 53/09, 46/10 i 49/10) i člana 41 Statuta opštine Bar (»Sl.list RCG-opštinski propisi«, br. 06/11), Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj 20.12.2011.godine, donijela je Odluku o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2011.g.

U Odluci o Budžetu opštine Bar za 2011. godinu (»Sl.list CG-opštinski propisi«, br. 43/10), u članu 1, stravu 1, riječi: »od 26.060.000,00 €«, zamjenjuju se riječima: »od 16.400.000,00 €«.

Stav 2 mijenja se i glasi:
Primici u iznosu od 16.400.000,00 €, raspoređuju se na:

 • I Tekući budžet 9.160.000,00 €
  · za pojedine namjene 9.025.000,00 €
  · za tekuću rezervu Budžeta 100.000,00 €
  · za stalnu rezervu Budžeta 35.000,00 €
 • II Kapitalni budžet 7.240.000,00 €

Odluke o budžetu Opštine Bar koje su usvojene na Skupštini Opštine:

Rebalans za 2011

Budžet

Na osnovu člana 42 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (»Sl.list RCG, br. 42/03 i 44/03 i »Sl.listCG«, br. 5/08 i 74/10), članova 24. i 26. Zakona o Budžetu (»Sl.list RCG«, br. 40/01, 44/01 i 71/05 i »Sl.list CG«, br. 12/07, 73/08 i 53/09) i člana 40 Statuta Opštine Bar (»Sl.list RCG-opštinski propisi«,
br. 31/04, 22/05, 28/06, i 13/07), Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 28.12.2010 godine, donijela je Odluku o Budžetu Opštine Bar za 2011. godinu.

Odlukom o Budžetu opštine Bar za 2011. godinu (u daljem tekstu: Budžet), utvrđuju se ukupna budžetska sredstva u iznosu od 26.060.000,00 €.

Primici u iznosu od 26.060.000,00 €, raspoređuju se na:

 • I Tekući budžet 10.560.000,00 €
  – za pojedine namjene 10.370.000,00 €
  – za tekuću rezervu Budžeta 150.000,00 €
  – za stalnu rezervu Budžeta 40.000,00 €
 • II Kapitalni budžet 15.500.000,00 €

Odluke o budžetu Opštine Bar koje su usvojene na Skupštini Opštine:

Budzet za 2011

 

Budžet u procentima

 • Tekući
 • Kapitalni