Budžet za 2010. godinu

Rebalans budžeta

Na osnovu člana 45 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (»Sl.list RCG«, br. 42/03 i 44/03 i »Sl.list CG«, br. 5/08), člana 8 Zakona o budžetu (»Sl.list RCG«, br. 40/01, 44/01 i 71/05 i »Sl.list CG«, br. 12/07, 73/08 i 53/09) i člana 40 Statuta opštine Bar (»Sl.list RCG-opštinski propisi«, br. 31/04, 22/05, 28/06, i 13/07), Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj 28.12.2010.godine, donijela je Odluku o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2010. godinu.

U Odluci o Budžetu opštine Bar za 2010. godinu (»Sl.list CG-opštinski propisi«, br. 42/09), u članu 1, stavu 1, riječi: »od 24.650.000,00 €«, zamjenjuju se riječima: »od 16.700.000,00 €«.

Stav 2 mijenja se i glasi:
Primici u iznosu od 16.700.000,00 €, raspoređuju se na:

 • I Tekući budžet 8.850.000,00 €
  · za pojedine namjene 8.618.000,00 €
  · za tekuću rezervu Budžeta 122.000,00 €
  · za stalnu rezervu Budžeta 40.000,00 €
  · za ostale rezerve 70.000,00 €
 • II Kapitalni budžet 7.850.000,00 €

Odluke o budžetu Opštine Bar koje su usvojene na Skupštini Opštine:

Rebalans za 2010

 

Budžet

Na osnovu člana 42 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (»Sl.list RCG, br. 42/03 i 44/03 i »Sl.list CG«, br. 5/08), članova 24. i 26. Zakona o Budžetu (»Sl.list RCG«, br. 40/01, 44/01 i 71/05 i »Sl.list CG«, br. 12/07, 73/08 i 53/09) i člana 40 Statuta Opštine Bar (»Sl.list RCG-opštinski propisi«, br. 31/04, 22/05, 28/06, i 13/07), Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 23.12.2009 godine, donijela je Odluku o Budžetu Opštine Bar za 2010. godinu.

Odlukom o Budžetu opštine Bar za 2010. godinu (u daljem tekstu: Budžet), utvrđuju se ukupna budžetska sredstva u iznosu od 24.650.000,00 €.

Primici u iznosu od 24.650.000,00 €, raspoređuju se na:

 • I Tekući budžet 9.150.000,00 €
  – za pojedine namjene 8.875.000,00 €
  – za stalnu rezervu Budžeta 45.000,00 €
  – za tekuću rezervu Budžeta 150.000,00 €
  – za ostale rezerve Budžeta 80.000,00 €
 • II Kapitalni budžet 15.500.000,00 €
  – za pojedine namjene 13.500.000,00 €
  – smanjenje sredstava na konsolidovanom računu trezora 2.000.000,00 €

Sredstva na konsolidovanom računu trezora u iznosu 2.000.000,00 € biće utrošena u 2010.g. za investicione izdatke.

Odluke o budžetu Opštine Bar koje su usvojene na Skupštini Opštine:

Budzet za 2010

 

Budžet u procentima

 • Tekući
 • Kapitalni