Opština Bar i Kulturni centar kreću u revitalizaciju bioskopa

Opština Bar i Kulturni centar otpočeće projekat revitalizacije biskopa u Baru. Predsjednik Opštine Dušan Raičević saopštio je da su obezbijeđena sredstva za ovaj projekat a danas je zaključen i sporazum između Opštine Bar i JU “Kulturni centar” o prenosu i načinu korištenja sredstava za realizaciju ovog važnog projekta.

Opština Bar zaključila je ranije ugovor o sufinansiranju projekta revizalizacije bisokopa sa Ministarstvom kulture i Filmskim centrom Crne Gore koji predviđa uspostavljanje i opremanje bioskopa savremenom tehnikom u cilju revitalizacije redovne prikazivačke djelatnosti i razvoja kinematografije koja ima značajno mjesto u ukupnom razvoju kulture u Baru ali i Crnoj Gori.

Ugovorom su obezbijeđena sredstva, od Ministarstva kultura u  iznosu od 50.000 eura dok je Filmski centar obezbijedio sredstva u iznosu od 60.000 eura što čini ukupan iznos od 110.000 eura koji je opredijeljen Opštini Bar za ovaj projekat. Kulturni centar će obezbijediti namjenski prostor kao i regulisanje komunalnih i drugih obaveza koje proizilaze iz projekta u cilju što efikasnije i brže realizacije i finalizacije istog.

Kako su se stekli svi uslovi za početak realizacije ovog projekta, predsjednik Opštine Dušan Raičević danas je potpisao Sporazum sa direktorom “Kulturnog centra” Erolom Marunovićem o prenosu sredstava ovoj ustanovi, koja će u ime Opštine Bar sprovesti projekat revitalizacije biskopske sale i omogućiti građanima savremen, modran i interesantan prostor i sadržaj, upotpunjavajući time kulturnu i zabavnu ponudu grada Bara kao prepoznatljivog centra kulturnih, pozorišnih, književnih, muzičkih, dramskih a sada i filmskih dešavanja.
Obavještenje
Zabrana izvođenja građevinskih radova u Baru od 19. juna do 1. Septembra
Obavještenje

Na osnovu član 24. i 28, Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/1  Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar

OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST

-Da je »Mušović Ćazimu i Zlatičanin Veljko« iz Bara, Črvanj bb,opština Bar, i Sutomora podnjela zahtev za  davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu  za projekat izgradnje za Turistički objekat-Hotel 4*, II faza, investitora Mušović Ćazima, i Zlatičanin Veljka  koji se planira graditi na urbanističkoj parceli UP 96, i 97, odnosno kat. parcele br.2226/4 i  djelovi kat. parcela br.2223/2, 2226/2, 2226/5 KO Sutomore, Dup-Zelen, opština Bar.

U vezi sa navedenim možete izvršiti uvid u Elaborat o  procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje za Turistički objekat -Hotel 4*,  u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Bulevar Revolucije broj 1, kancelarija broj 263, II sprat, radnim danima od 11 do 15 časova.

  Ujedno Vas obaveštavamo da će se javna trebina o predmetnom Elaboratu održati dana  30.06.2021 god. u 10 časova u Maloj sali SO-Bar. Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, je 5 radnih dana na adresu Sekretarijata  za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine,  od dana objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem ovog projekta.
POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXV SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE BAR

Pozivaju se nevladine  organizacije, koje su prijavile zainteresovanost za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2021.godinu,  zainteresovane za učešće na XXV sjednici Skupštine opštine Bar,  koja je zakazana za četvrtak 24.06.2021.godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu („Institut slobodna stolica“), za koju je predložen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Predlozi Odbora za izbor i imenovanja
 2. Izvještaj o radu za 2020.godinu DOO“Vodovod i kanalizacija“Bar
 3. Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja za 2020.godinu DOO“Komunalne djelatnosti“Bar
 4. Izvještaj o radu za 2020.godinu DOO„Sportsko -rekreativni centar“ Bar
 5. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2020.godinu JP“Kulturni centar“Bar
 6. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2020.godinu DOO“Lovstvo“Bar
 7. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu DOO“Možura“Bar
 8. Izvještaj o radu Turističke organizacije Opštine Bar za 2020.godinu sa finansijskim izvještajem
 9. Informacija o realizaciji Ugovora o pružanju javnih usluga i finansiranju LJE „Radio Bar“DOO za 2020.godinu
 10. Informacija o pripremi ljetnje turističke sezone 2021.godine
 11. Informacija o aktivnostima JP“Morsko dobro“ na području opštine Bar u 2020.godini i planiranim aktivnostima u 2021.godini
 12. Informacija o aktivnostima JP“Nacionalni parkovi Crne Gore“ na području opštine Bar u 2020.godini i planiranim aktivnostima u 2021.godini
 13. Predlog Programa podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike 2021-2024-mladi u agrobiznisu

Nevladina organizacija, dužna je da, radi korišćenja Instituta “slobodna stolica”, Službi za skupštinske poslove,  dostavi prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa nevladinu organizaciju, u kojoj navodi tačku dnevnog reda po kojoj je zainteresovana da učestvuje u radu i ime predstavnika koji će predstavljati nevladinu organizaciju u radu sjednice.

Prijavu za učešće na sjednici skupštine,  nevladina organizacija dostavlja stručnoj službi Skupštine-Službi za skupštinske poslove, najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda učestvovati u radu sjednice Skupštine, objaviće se na web sajtu Skupštine.

Prijave se mogu slati na adresu: Služba za skupštinske poslove SO Bar, Bulevar revolucije br.1, 85 000 Bar ili putem e-maila  skupstina.opstine@bar.me.
OBAVJEŠTENJE

Predsjednica SO Bar Milena Božović zakazala je  XXV  sjednicu Skupštine opštine Bar, za (četvrtak) 24.06.2021. godine

Sjednica će se održati u sali Skupštine opštine Bar, sa početkom u 10,00 časova

Za sjednicu je predložen sljedeći

D  N  E  V  N  I     R  E  D :

 1. Predlozi Odbora za izbor i imenovanja

8. Izvještaj o radu Turističke organizacije Opštine Bar za 2020.godinu sa finansijskim izvještajem https://www.visitbar.org/me/multimedija/dokumenta/category/45-izvjestaj-o-radu

9. Informacija o realizaciji Ugovora o pružanju javnih usluga i finansiranju LJE „Radio Bar“DOO za 2020.godinu

11. Informacija o aktivnostima JP“Morsko dobro“ na području opštine Bar u 2020.godini i planiranim aktivnostima u 2021.godini

12. Informacija o aktivnostima JP“Nacionalni parkovi Crne Gore“ na području opštine Bar u 2020.godini i planiranim aktivnostima u 2021.godini
Raičević: Prepoznati važnost uključivanja lokalnih vlasti u proces proširenja EU

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević govorio je danas na  Okruglom stolu pod nazivom „Lokalne samouprave na zapadnom Balkanu i njihova vizija budućnosti Evrope“

Govoreći i u svojstvu potpredsjednika NALAS-a (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), Raičević je, između ostalog, istakao da opštine igraju presudnu ulogu u sprovođenju koncepta evropskih integracija, i da je veoma važno prepoznati važnost uključivanja lokalnih vlasti i njihovih asocijacija u procesu proširenja.

„Odluka Evropskih institucija o neuključivanju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata iz zapadnog Balkana u razgovorima o budućnosti Evrope  je veoma  obeshrabrujuća za sve one koji se zalažu za evropsku perspektivu svojih zemalja“ istakao je Raičević, predsjednik opštine Bar i predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore, na okruglom stolu koji su zajednički organizovali Foster Europe Foundation Austria i Centar za istraživanje javne uprave (KDZ Beč).

Na konferenciji se diskutovalo o aktuelnoj situaciji ali i o budućnosti Evrope, u široko rasprostranjenom participativnom diskursu, kao i o budućnosti EU i daljih integracija regiona. Ova konferencija omogućava građanima i institucijama iz cijele Evrope da podijele svoje ideje i doprinesu oblikovanju zajedničke evropske budućnosti. Nažalost, zemlje zapadnog Balkana nisu dovoljno uključene u raspravu o tome kako oblikovati evropsku budućnost, poručeno je na ovom okruglom stolu.

Okrugli sto pod nazivom „Lokalne samouprave na zapadnom Balkanu i njihova vizija budućnosti Evrope“ je imao za cilj  da istakne ulogu opština u evropskim integracijama, uključujući EU-makroregionalne strategije, i pruži priliku da se razgovara o potencijalima opština zapadnog Balkana i otvore vrata za komunikaciju o viziji i potrebama opština u regionu zapadnog Balkana u bliskoj i srednjoročnoj budućnosti.
Obavještenje

Na osnovu člana 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“ br. 75/18)

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST

da je DOO “TEHNO MAX” iz Podgorice podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade  Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju hotela “Vir” na urbanističkoj parceli br. 100, koju čini veći dio katastarske parcele br. 2/2 KO Boljevići, zona “C” u zahvatu Državne studije lokacije “Virpazar.

U vezi sa navedenim pozivamo Vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Bulevar Revolucije broj 1, drugi ulaz, II sprat, kancelarija br. 263, radnim danima od 08 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine je 5 radnih dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
Saopštenje

Povodom 14. juna, Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni krst Bara organizovao je akciju dobrovoljnog davanja krvi u kojoj je uzela učešće predsjednica Skupštine opštine Bar mr Milena Božović.

“Svaki život je bitan, a nema ničeg ljepšeg kad znamo da baš mi možemo nekome pomoći. Apelujem na sve sugrađane, koji mogu, da urade plemenitu stvar i da možda sačuvaju nečiji život.

Mi kao Barani se moramo držati zajedno i pomagati jedni drugima”, saopštila je predsjednica nakon što je dala krv.
Opština Bar: Ponosni na podršku proslavi 21.maja, od Božović očekujemo elementarno poznavanje zakona

Navodi predsjednice Skupštine Opštine Bar Milene Božović koja problematizuje to što je Opština Bar dodijelila Prijestonici Cetinje 5.000 eura za proslavu državnog praznika Dana nezavisnosti 21.maja, odraz su elementarnog nepoznavanja prava i zakonskih propisa. Osim toga, ovi navodi su tendeciozni i nedobronamjerni prema najznačajnijem datumu novije crnogorske istorije, 21.maju kada je 2006. obnovljena nezavisnost Crne Gore.

Naime, propisi koji uređuju ovu oblast jasno definišu nadležnosti Skupštine Opštine u dijelu usvajanja budžeta, a posebno definišu nadležnosti predsjednika Opštine u dijelu njegovog izvršenja. Skupština Opštine Bar je u decembru 2020. godine donijela Odluku o budžetu, za koji je, napominjemo, glasala kao odbornica i predsjednica Skupštine Božović. Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, te Zakon o finansiranju lokalne samouprave propisuju da je za izvršenje budžeta odgovoran predsjednik opštine te da, shodno tim odredbama, on nema ni obavezu, niti je to praksa, da obavještava Skupštinu o svakodnevnom utrošku tekućih sredstava, osim u zakonom definisanim formama, kroz Izvještaj o šestomjesečnoj realizaciji Budžeta koji se predaje do 15.07, te kroz redovan godišnji Izvještaj.

Odluka o pomoći za organizaciju svečanosti povodom 21. maja Dana nezavisnosti na Cetinju donijeta je na temelju dobre saradnje ova dva grada koja je započeta ove godine kada je Opština, na insistiranje tadašnjeg potpredsjednika Opštine Novakovića, finansirala snimanje spota jedne barske umjetnice u Zetskom domu i za tu namjenu opredijelila 2.000€ u cilju promocije lokalne kulture i lokalnih umjetnika, što je važno opredjeljenje lokalne uprave.

Opština Bar ponosna je na ovu saradnju sa Prijestonicom Cetinje i što je bila u prilici da učestvuje u organizaciji jubileja 15 godina od obnove državne nezavisnosti Crne Gore 21. maja. Svečanost kojoj su prisustvovali brojni građani Bara bila je još jedna prilika da Bar potvrdi svoje decenijsko opredjeljenje za građansku, suverenu i modernu državu Crnu Goru, kao evropska, pomorska kapija Crne Gore. Ukoliko, pak, neko ne smatra to ispravnim opredjeljenjem ili probelamatizuje takvu ulogu Opštine u istorijskim i državotvornim procesima, tim gore po one koji tako misle.

Napominjemo da je dogovorom između Opštine Bar i Prijestonice Cetinje definisano da taj isti novac koji je 21. maja Bar opredijelio za proslavu na Cetinju, bude vraćen Opštini Bar onda kad Bar bude domaćin svečanosti proslave Dana državnosti 13. jula u Virpazaru. Dakle, u najboljem interesu građana, zajednice, države i njenog integriteta i očuvanja najboljih tradicija naša dva grada.

Od Božović kao pravnice očekujemo barem elementarno poznavanje zakona i lokalnih propisa, uz napomenu da se pravna regulativa u bitnom razlikuje između Crne Gore i Srbije, pa preporučujemo da se skrene pažnja ekspertima koji joj kreiraju takve stavove i objave da obrate pažnju i uzmu u obzir te činjenice. Kada je u pitanju lični odnos prema Danu nezavisnosti, to ostavljamo na savjest svakom pojedincu ili funkcioneru ove države i Opštine, a građani će to najbolje cijeniti.