Obavještenje

  Na osnovu clan 13. Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu   („Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove  i zastitu zivotne sredine Opstine Bar       OBAVJESTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST da je »Rasketic d.o.o.« iz Bara,  podnijeli zahtev za odlucivanje o potrebi izrade Elaborata za projekat – Funkcionisanje postrojenja za proizvodnju betona, na urbanistickoj parceli UP10, […]

Raicevic: Bar jedini prepoznaje dobrovoljne davaoce krvi kao organizacije od posebnog znacaja

Predsjednik Opstine Dusan Raicevic prisustvovao je prijemu Drustva doborovoljnih davalaca krvi “Luka Bar” na poziv predsjednika Drustva Boza Jolicica. Prijem je uprilicen povodom niza donacija Drustvu od kojih je mnoge obezbijedila Opstina, koja godinama sarađuje sa ovim ali i drugim humanitarnim organizacijama koje su prepoznate i kao organizacije od posebnog znacaja za Opstinu i drustvo. […]