OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 14. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST da je Leković Đorđu iz Bara donijeto Rješenje, br. 14-322/20-UPI-117 od 01.06.2020 godine, kojim je utvrdjeno da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za […]