Uprava lokalnih javnih prihoda

Uprava lokalnih javnih prihoda vrši poslove uprave koji se odnose na:

  • utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza taksa i naknada) i to: poreza na nepokretnosti, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse, boravišne takse, članski doprinos za pravna i fizička lica u skladu sa propisima iz oblasti turizma, naknada za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva u skladu sa propisom Opštine Bar i drugih lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom; analizu stepena i efekata ostvarenih prihoda u cilju definisanja odgovarajuće fiskalne politike; vođenje elektronskog registra poreskih obveznika i redovno usaglašava stanje registra sa registrom nepokretnosti koji vodi državni organ za nekretnine; propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave i vođenje poreskog knjigovodstva; sprovođenje postupka prinudne naplate lokalnih javnih prihoda (hipoteka, zaloga, zabrana prenosa novčanih sredstava preko računa obveznika, naplate poreske obaveze iz novčanih sredstava obveznika, naplata dugovanja iz imovine obveznika,plenidba i prodaja pokretne i nepokretne imovine, predlaganje izdavanja privremene mjere zabrane raspolaganja imovinom); vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti lokalnih javnih prihoda koje Opština ostvaruje u skladu sa posebnim zakonima i opštinskim odlukama (lokalni porezi, takse, doprinosi, naknade) u skladu sa nadležnostima iz Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakona o poreskoj administraciji i posebnim propisima); donošenje rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom; pripremanje periodičnih izvještaja i informacije o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda; obezbjeđivanje funkcionalnog jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda i obezbjeđivanje monitoringa u ovoj oblasti; obezbjeđivanje tačnosti i ažurnog vođenja evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda;
  • vođenje prvostepenog postupka o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • kontrolu obračuna takse za potrebu elektro akustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskom objektu;
  • analizu ostvarenih prihoda i efekata preduzetih mjera u saradnji sa Sekretarijatom za finansije u cilju definisanja odgovarajuće fiskalne politike;
  • podnošenje prekršajnih naloga za prekršaje propisane materijalnim propisima;
  • pripremu izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda za Skupštinu, Predsjednika opštine, Glavnog administratora i organe uprave;
  • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Uprave, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o uskladjenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
  • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
  • vršenje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.