Služba za skupštinske poslove

Služba za skupštinske poslove obrazovana je Odlukom o obrazovanju Službe za skupštinske poslove (“Sl.list RCG-opštinski propisi”, broj 11/07) i obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine opštine Bar njenih radnih tijela, predsjednika i sekretara Skupštine i odbornika u vršenju njihovih prava i dužnosti u Skupštini.

Služba obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na:

– pripremanje i organizovanje sjednica Skupštine i njenih radnih tijela;
– obezbjeđivanje i davanje stručnih mišljenja o pitanjima iz djelokruga Skupštine i njenih radnih tijela;
– pružanje stručne pomoći potrebne za vršenje funkcije odbornika;
– pripremu Programa rada Skupštine i praćenje njegovog izvršenja;
– praćenje realizacije odluka i drugih akata Skupštine;
– pripremanje predloga akata i stručnih materijala za potrebe radnih tijela Skupštine;
– izradu zapisnika o radu na sjednicama Skupštine i njenih radnih tijela;
– informisanje o pitanjima o kojima odlučuje Skupština i staranje o informisanju javnosti o radu Skupštine i njenih radnih tijela;
– obradu, čuvanje i davanje na korišćenje informativno-dokumentacionih podataka i materijala o kojima se raspravljalo u Skupštini i njenim radnim tijelima;
– evidentiranje, klasifikovanje i čuvanje akata i dokumenata Skupštine i njenih radnih tijela;
– poslovi predsjednika i sekretara Skupštine;
– pripremanje i organizovanje kolegijuma i drugih sastanaka kod predsjednika Skupštine i staranje o realizaciji utvrđenih obaveza sa tih sastanaka;
– poslove protokolarnog karaktera prilikom proslava Dana Opštine i organizovanja svečanih sjednica Skupštine;
– prijema stranaka kod predsjednika Skupštine;
– sprovođene postupka obavještavanja i pozivanja nevladinih organizacija za učešće na sjednicama Skupštine i njenih radnih tijela kroz institut “prazna stolica”;
– obezbjeđivanje objavljivanja nacrta, predloga i usvojenih akata Skupštine na sajtu Opštine Bar.

Služba vrši i druge stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela, predsjednika i sekretara Skupštine i odbornika u vršenju njihovih prava i dužnosti u Skupštini.

U izvršavanju poslova Služba ostvaruje saradnju sa organima lokalne uprave, javnim službama i drugim organima, organizacijama i pravnim licima.