Sekretarijat za poljoprivredu i ruralni razvoj

Sekretarijat za poljoprivredu i ruralni razvoj vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje stanja u poljoprivredi i agroindustriji, analiza njihovog uticaja na ekonomski polo-žaj i uslove privređivanja; izrada analiza, programa i informacija, koji služe kao osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike u ovoj oblasti;
 • predlaganje agrobudžeta;
 • predlaganje operativnog programa mjera za podsticanje razvoja poljoprivrede za narednu godinu;
 • predlaganje mjera i aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede, stočarstva, zaštite bilja u ruralnim područjima Opštine Bar; davanje mišljenja u pogledu mjera koje se predlažu za poboljšanje uslova privređivanja pojedinih grana poljoprivrede;
 • praćenje tekuće i razvojne politike u poljoprivredi, zaštiti, iskorišćavanju i unapređenju poljoprivrednog zemljišta, kao i finansijskih rezultata poslovanja u ovim oblastima;
 • predlaganje mjera za poboljšanje pojedinih grana poljoprivrede (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo), stočarstvo, razvoj pčelarstva, ribarstva i sl.
 • davanje saglasnosti na promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; rješavanje po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; predlaganje mjera za suzbijanje poljskih šteta; izdavanje uvjerenja individualnim proizvodjačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; davanje mišljenja o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Opštine Bar; predlaganje i praćenje realizacije Agrobudžeta u saradnji sa drugim subjektima, učestvovanje u izradi biznis planova, utvrđivanje uslova za stimulisanje i kreditiranje poljoprivrednih proizvođača, vršenje kontrole namjenskog korišćenja kredita; učestvovanje u realizaciji mjera državne agrarne politike; vodjenje evidencije o staračkim nadoknadama, odnosno socijalnom obezbjedjenju staračkih domaćinstava, koja se isključivo bave poljoprivredom;
 • predlaganje najboljih poljoprivrednih proizvođača za dodjelu nagrada; vođenje registra proizvođača grožđa i vina i vođenje registra proizvođača maslina, nakon terenskog obilaska;
 • praćenje stanja i sagledavanje mogućnosti finansijskog ulaganja u pojedine projekte iz oblasti poljoprivredne proizvodnje;
 • učešće u realizaciji MIDAS – projekata (biznis planovi za poljoprivredno stanovništvo); učešće u projektima za sufinansiranje kod Ministarstva poljoprivrede u vezi mjere Agrobudžeta 2.32 i učešće u aktivnostima oko otkupa južnog voća;
 • učestvovanje u radu komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i drugih stručnih komisija;
 • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o uskladjenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
 • pripremanje izvještaja o radu Sekretarijata za Predsjednika opštine i Glavnog administratora.
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • vršenje i drugih poslova u okviru svoje nadležnosti.