Sekretarijat za opštu upravu

Sekretarijat za opštu upravu vrši poslove koji se odnose na:

 • praćenje i unapređivanje sistema lokalne samouprave i u okviru istog, neposrednih oblika lokalne samouprave; izradu propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organizaciju organa lokalne uprave i mjesnih zajednica; davanje mišljenja u postupku pripreme propisa koje donosi Skupština i akata koji donosi Predsjednik, koji se odnose na usklađenost propisa Opštine Bar sa zakonskim i podzakonskim aktima;
 • praćenje i sprovođenje Zakona o lokalnoj samoupravi i drugih propisa koji se odnose na pravni status lokalnih službenika i namještenika;
 • poslove upravljanja kadrovima na nivou posebne organizacione jedinice za upravljanje i razvoj kadrova i ostvaruju se kroz: praćenje ocjenjivanja rada službenika i namještenika; pripremanje predloga programa stručnog usavršavanja službeničkog kadra i pripravnika; sagledavanje i analiziranje potrebe organa za usavršavanjem i obukom kadra i organizovanje obuke i usavršavanje kadra; koordiniranje aktivnosti oko obuke zaposlenih: sarađuje sa državnim organom za upravljanje kadrovima i Zajednicom opština u ostvarivanju utvrđenih nadležnosti iz ove oblasti; pripremanje analiza, izvještaja i informacija u oblasti upravljanja kadrovima; vođenje evidencije iz oblasti rada, personalnih dosijea službenika i namještenika, vršenje poslova osiguranja službenika i imovine opštine; tehničke poslove u vezi oglašavanja slobodnih radnih mjesta za prijem u radni odnos u organe lokalne uprave službenika i namještenika i obaveznog socijalnog osiguranja; davanje pravnih mišljenja, izvještaja i informacija o primjeni propisa koji regulišu službeničke i radne odnose;
 • poslove u vezi sa osnivanjem i organizacijom mjesnih zajednica i usklađivanje i usmjeravanje rada mjesnih zajednica u vršenju poslova od neposrednog i zajedničkog interesa za građane; vođenje registra mjesnih zajednica i mjesnih centara; vršenje organizacionih i stručnih poslova koji se odnose na postupak izbora i razrješenja organa mjesne zajednice; davanje mišljenja o inicijativi za pokretanje postupka spajanja postojećih mjesnih zajednica, izdvajanje pojedinih naselja ili djelova naselja i njihovo pripajanje drugoj mjesnoj zajednici; pružanje stručne i tehničke pomoći organima mjesnih zajednica u organizovanju i sprovođenju neposrednih oblika izjašnjavanja i odlučivanja građana (inicijativa, građanska inicijativa, zbor građana i referendum); vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za mjesne zajednice;
 • poslove opšte uprave: zaključenje braka i vođenje matične knjige vjenčanih, izdavanje izvoda i uvjerenja iz iste; ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa; vođenje registra i sprovođenje postupka izdavanja radnih knjižica i upisa kvalifikacija i izmjena ličnog imena; vođenje i ažuriranje biračkog spiska i donošenje rješenja o upisu, brisanju i promjeni u biračkom spisku, kao i administrativno-tehničke poslove u vezi sa sprovođenjem izbora, stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i upotrebom pečata, kao i upotrebom i zaštitom simbola Opštine Bar i njenih organa;
 • izdavanje potvrda o životu, radi ostvarivanja redovnih mjesečnih primanja (penzija i dr.); izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju;
 • prijem zahtjeva stranaka, elektronsku obradu i sistematizovanje zahtjeva; pružanje informacija građanima i drugim zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava pred organima lokalne uprave i službama, izdavanje obrazaca za podnošenje zahtjeva radi realizacije prava i obaveza građana i drugih subjekata, davanje uputstava neukim strankama, elektronsko ažuriranje i praćenje kretanja upravnih i drugih predmeta, dostavu rješenja i drugih akata strankama;
 • arhiviranje, elektronsku evidenciju i čuvanje akata organa lokalne uprave i službi, i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
 • izradu tabelarnog prikaza periodičnih i godišnjih izvještaja sačinjenih na osnovu elektronskog praćenja broja primljenih, riješenih i razduženih predmeta po organima lokalne uprave u Građanskom birou;
 • zajedničke poslove administrativno-tehničke nabavke za potrebe svih organa lokalne uprave i službi u saradnji sa službenikom za javne nabavke; poslove ekonomata i magacinskog poslovanja za potrebe administrativno-tehničkog funkcionisanja organa lokalne uprave i Skupštine opštine;
 • poslove tekućeg i investicionog održavanja, obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi uprave i mjesne kancelarije; poslove osiguranja službenika i imovine Opštine Bar;
 • poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Opštine Bar i drugih objekata, u skladu sa propisima; portirske i kurirske poslove; pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine Bar;
 • poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala; poslove održavanja higijene službenih prostorija; korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila; obezbjeđivanje prevoza za službena putovanja i druge kancelarijske i tehničke poslove koje odredi starješina organa;
 • izradu izvještaja o radu Sekretarijata za Predsjednika opštine i Glavnog administratora;
 • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o usklađenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • druge poslove u okviru svoje nadležnosti.