Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i unapređivanje sistema lokalne samouprave i u okviru istog, neposrednih oblika lokalne samouprave; izradu propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organizaciju organa lokalne uprave i mjesnih zajednica; davanje mišljenja u postupku pripreme propisa koje donosi Skupština i akata koji donosi Predsjednik, koji se odnose na usklađenost propisa Opštine Bar sa zakonskim i podzakonskim aktima;
 • praćenje i sprovođenje Zakona o lokalnoj samoupravi i drugih propisa koji se odnose na pravni status lokalnih službenika i namještenika;
 • poslove upravljanja kadrovima na nivou posebne organizacione jedinice za upravljanje i razvoj kadrova i ostvaruju se kroz: praćenje ocjenjivanja rada službenika i namještenika; pripremanje predloga programa stručnog usavršavanja službeničkog kadra i pripravnika; sagledavanje i analiziranje potrebe organa za usavršavanjem i obukom kadra i organizovanje obuke i usavršavanje kadra; koordiniranje aktivnosti oko obuke zaposlenih: sarađuje sa državnim organom za upravljanje kadrovima i Zajednicom opština u ostvarivanju utvrđenih nadležnosti iz ove oblasti; pripremanje analiza, izvještaja i informacija u oblasti upravljanja kadrovima; vođenje evidencije iz oblasti rada, personalnih dosijea službenika i namještenika, vršenje poslova osiguranja službenika i imovine opštine; tehničke poslove u vezi oglašavanja slobodnih radnih mjesta za prijem u radni odnos u organe lokalne uprave službenika i namještenika i obaveznog socijalnog osiguranja; davanje pravnih mišljenja, izvještaja i informacija o primjeni propisa koji regulišu službeničke i radne odnose;
 • poslove u vezi sa osnivanjem i organizacijom mjesnih zajednica i usklađivanje i usmjeravanje rada mjesnih zajednica u vršenju poslova od neposrednog i zajedničkog interesa za građane; vođenje registra mjesnih zajednica i mjesnih centara; vršenje organizacionih i stručnih poslova koji se odnose na postupak izbora i razrješenja organa mjesne zajednice; davanje mišljenja o inicijativi za pokretanje postupka spajanja postojećih mjesnih zajednica, izdvajanje pojedinih naselja ili djelova naselja i njihovo pripajanje drugoj mjesnoj zajednici; pružanje stručne i tehničke pomoći organima mjesnih zajednica u organizovanju i sprovođenju neposrednih oblika izjašnjavanja i odlučivanja građana (inicijativa, građanska inicijativa, zbor građana i referendum); vršenje  stručnih i administrativno-tehničkih poslova za mjesne zajednice;
 • poslove opšte uprave: zaključenje braka i vođenje matične knjige vjenčanih, izdavanje izvoda i uvjerenja iz iste; ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa; vođenje registra i sprovođenje postupka izdavanja radnih knjižica i upisa kvalifikacija i izmjena ličnog imena;vođenje i ažuriranje biračkog spiska i donošenje rješenja o upisu, brisanju i promjeni u biračkom spisku, kao i administrativno-tehničke poslove u vezi sa sprovođenjem izbora, stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i upotrebom pečata, kao i upotrebom i zaštitom simbola Opštine Bar i njenih organa;
 • izdavanje potvrda o životu, radi ostvarivanja redovnih mjesečnih primanja (penzija i dr.); izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju;
 • uređivanje odnosa i obezbjeđivanje primjene propisa i drugih akata iz oblasti socijalne i dječje zaštite: kućna njega i kućna pomoć starim i invalidnim licima; staranje o ostvarivanju njihovih prava iz ove oblasti; vrši stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe; praćenje namjenskog korišćenja stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe, donošenje rješenja o prestanku tog prava i pokretanje postupka za iseljenje; vođenje postupka za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći i pomoć u kući; ostvarivanje dječje zaštite u smislu ostvarivanja prava  na odmor i rekreaciju, smještaj i ishranu djece; obezbjeđivanje poklon-paketa za novorođenčad i druge dodatne oblike dječje zaštite, koje propiše Opština Bar; pruža administrativnu i stručnu pomoć za realizaciju LPA za postizanje rodne ravnopravnosti;
 • vršenje stručnih i drugih poslova, koji su, shodno propisima, povjereni Opštini u dijelu zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica;
 • rješavanje o priznavanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i vođenje evidencije o broju korisnika i vrsti tih prava;
 • pripremanje planova i programa na lokalnom nivou u sprovođenju strateških nacionalnih dokumenata u ovoj oblasti i stara se o njihovoj realizaciji;
 • praćenje i učestvovanje u obezbjeđivanju uslova za unapređenje primarne zdravstvene zaštite, koji su od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo;
 • aktivnosti Kancelarije za prevenciju i suzbijanje narkomanije podizanjem svijesti o problemu narkomanije i potrebi prevencije i afirmacije zdravih stilova života; jačanje zakonske regulative, povećanje mogućnosti zajednice da reaguje u rješavanju problema narkomanije i drugi ciljevi;
 • razvoj i unapređenje kulture, umjetničkog stvaralaštva, kulturnih manifestacija, bibliotekarstva, kulturno-umjetničkog amaterizma; ostvarivanje svih vidova saradnje u oblasti kulture, zaštitu spomenika kulture, vođenje registra, čuvanje, zaštitu i održavanje spomen-obilježja,  izradu programa podizanja spomen – obilježja i druge poslove utvrdjene Zakonom o zaštiti kulturnih dobara i Zakonom o zaštiti spomen-obilježlja;
 • stvaranje uslova za rad institucija kulture na nivou Opštine Bar i u tom smislu predlaže planove i programe razvoja i prioritete investicionih ulaganja u oblast kulture, kao i obrazovanja i javnog informisanja;
 • upravne i druge poslove za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u obrazovne programe u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i obezbjeđuje uslove za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama;
 • praćenje stanja u oblasti obrazovanja, učestvovanje u postupku davanja mišljenja za izbor direktora i izbor predstavnika Opštine u školskim odborima; učestvovanje u pripremi i realizaciji manifestacija u oblasti obrazovanja;
 • predlaganje kriterijuma, raspisivanje konkursa i vođenje administrativno-tehničkih poslova za Komisiju za stipendiranje talentovanih studenata;
 • praćenje stanja u oblasti javnog informisanja, učestvovanje u postupku davanja mišljenja za izbor direktora i izbor predstavnika u upravnom odboru;
 • praćenje razvoja i unapređenje sporta i fizičke kulture; organizovanje rada ustanova u oblasti sporta i fizičke kulture; organizovanje sportskih manifestacija, razvoj i unapređenje dječjeg i omladinskog sporta; dodjelu nagrada i priznanja u oblasti sporta i fizičke kulture, izradu programa finansiranja aktivnosti u sportu; vođenje postupka i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe opštinske komisije za sport; praćenje rada i podsticanje razvoja nevladinih organizacija u ovoj oblasti;
 • vršenje upravnog nadzora i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim ustanovama i preduzećima u ovim oblastima; davanje mišljenja i pripremanje predloga akata o davanju saglasnosti na statute, programe rada i akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ustanova i preduzeća iz ovih oblasti čiji je osnivač Opština Bar; davanje mišljenja i predlaganje mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima javnih ustanova i preduzeća, koji se dostavljaju Skupštini i Predsjedniku;
 • izradu nacrta i predloga akata kojima se utvrđuju kriterijumi za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje nevladinih organizacija, pripremu i raspisivanje konkursa, obavljanje stručno – administrativnih poslova koji se odnose na rad i odluke nadležne komisije koja vodi postupak po konkursu, kao i izradu ugovora o međusobnim odnosima Opštine i NVO u realizaciji prihvaćenih projekata i praćenje njihove realizacije;
 • izradu projekata iz djelokruga Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti i saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama, NVO i fondacijama, javnim službama čiji je osnivač Država, nadležnim ministarstvima itd. u cilju unapređenja stanja u svim oblastima društvenih djelatnosti i vršenje drugih poslova iz djelokruga Sekretarijata;
 • saradnju sa nevladinim organizacijama koje prate razvoj lokalne samouprave u cilju poboljšanja komunikacija između Opštine i građana i razvoja lokalne demokratije;
 • prijem zahtjeva stranaka, elektronsku obradu i sistematizovanje zahtjeva; pružanje informacija građanima i drugim zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava pred organima lokalne uprave i službama, izdavanje obrazaca za podnošenje zahtjeva radi realizacije prava i obaveza građana i drugih subjekata, davanje uputstava neukim strankama, elektronsko ažuriranje i praćenje kretanja upravnih i drugih predmeta, dostavu rješenja i drugih akata strankama;
 • arhiviranje, elektronsku evidenciju i čuvanje akata organa lokalne uprave i službi, i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
 • izradu tabelarnog prikaza periodičnih i godišnjih izvještaja sačinjenih na osnovu elektronskog praćenja broja primljenih, riješenih i razduženih predmeta po organima lokalne uprave u Građanskom birou;
 • zajedničke poslove administrativno-tenhničke nabavke za potrebe svih organa lokalne uprave i službi u saradnji sa službenikom za javne nabavke; poslove ekonomata i magacinskog poslovanja za potrebe administrativno-tehničkog funkcionisanja organa lokalne uprave i Skupštine opštine;
 • poslove tekućeg i investicionog održavanja, obezbjedjenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi uprave i mjesne kancelarije; poslove osiguranja službenika i imovine Opštine Bar;
 • poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Opštine Bar i drugih objekata, u skladu sa propisima; portirske i kurirske poslove; pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine Bar;
 • poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala; poslove održavanja higijene službenih prostorija; korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila; obezbjedjivanje prevoza za službena putovanja;
 • druge kancelarijske i tehničke poslove koje odredi starješina organa;
 • izradu izvještaja o radu Sekretarijata za Predsjednika opštine i Glavnog administratora;
 • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o uskladjenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • druge poslove u okviru svoje nadležnosti.