Sekretarijat za imovinu i zastupanje

Sekretarijat za imovinu i zastupanje vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • imovinska prava i ovlašćenja na nepokretnim stvarima na raspolaganju i korišćenju Opštine i njenih organa;
 • zastupanje Opštine i njenih organa u pogledu prava i interesa Opštine pred sudovima i drugim organima u skladu sa zakonom;
 • priprema predloga odluka za Skupštinu opštine i drugih akata u vezi sa raspolaganjem nepokretnom imovinom iz okvira ovlašćenja lokalne samouprave;
 • priprema rješenja, ugovora i drugih akata, koji se tiču realizacije skupštinskih odluka o raspolaganju nepokretnom imovinom Opštine;
 • pripremu predloga ugovorao o prodaji, razmjeni, zakupu nepokretnosti, uspostavljanju hipoteke ili fiducije i sl, zaključivanje tih ugovora kada je posebno ovlašćena i praćenje njihove realizacije;
 • sprovođenje postupka i pripremanje predloga akta i ugovora u slučajevima prodaje zemljišta neposrednom pogodbom i praćenje njihove realizacije;
 • izdavanje akata o izmirenim obavezama po osnovu prenosa imovinskih prava na nepokretnostima koje pripadaju Opštini;
 • davanje mišljenja na predloge akata o raspolaganju nepokretosima, koje pripremaju javne službe čiji je osnivač Opština;
 • praćenje, analizu i davanje mišljenja na način korišćenja, upravljanja i raspolaganja nepokretnostima iz imovine Opštine od strane javnih službi čiji je osnivač Opština;
 • izdavanje akata o izmirenim obavezama po osnovu prenosa imovinskih prava na nepokretnostima koje pripadaju Opštini;
 • pokretanje postupka upisa prava na nepokretnostima Opštine kao i upisa promjene tih prava i upisa tereta (hipoteka, fiducija);
 • pokretanje postupka eksproprijacije saglasno godišnjem programu uređenja građevinskog zemljišta; pripremanje predloga odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti van prostornog plana, radi izgradnje objekata koji su od neposrednog značaja za ostvarivanje funkcije lokalne samouprave;
 • ostvarivanje saradnje sa državnim organima i organima lokalne uprave, na preuzimanju svih preventivnih i represivnih mjera zaštite imovinskih prava i interesa Opštine;
 • ostvarivanje saradnje sa organima lokalne uprave i organima državne uprave u pitanjima od značaja za vođenje Registra nepokretnosti Opštine;
 • davanje podataka organima Opštine iz službene evidencije Sekretarijata;
 • obavljanje geodetskih poslova za organe lokalne uprave;
 • terenski uviđaj u vezi sa prikupljanjem podataka o nepokretnostima;
 • procjene nepokretnosti za potrebe Opštine i njenih organa;
 • učestvovanje u identifikaciji i zaštiti kapitala Opštine u postupcima transformacije privrednih subjekata;
 • preduzimanje pravnih radnji i pravnih sredstava radi zaštite imovine opštine, učestvovanje u postupcima eksproprijacije i povraćaja prava bivšim vlasnicima kada je to u interesu opštine, odnosno u svim drugim imovinsko-pravnim poslovima vezanim za imovinu opštine;
 • staranje o namjenskom korišćenju imovine Opštine;
 • davanje mišljenja po zahtjevu Agencije za investicije u vezi izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije infrastrukturnih objekata, kao i u vezi drugih poslova iz nadležnosti Agencije;
 • davanje i drugih pravnih mišljenja o imovinsko-pravnim pitanjima;
 • stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa sprovodjenjem odluka komisija nadležnih za rješavanje stambenih pitanja lokalnih funkcionera i lokalnih službenika i namještenika (otkup stanova, obrada ugovora o zakupu, kupovini stanova pod povoljnijim uslovima, ovjere ugovora i dr.) i druge poslove u vezi sa tim;
 • učešće u pripremnim poslovima na izradi i donošenju planskih dokumenata;
 • popis i evidenciju opštinske imovine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina;
 • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima;staranje o usklađenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa, čiji je obrađivač bio Sekretarijat;
 • pripremanje izvještaja o radu Sekretarijata za potrebe Predsjednika opštine i Glavnog administratora;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • vršenje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.