Sekretarijat za ekonomiju i finansije

Sekretarijat za ekonomiju i finansije vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • pripremanje, planiranje i izradu Nacrta Budžeta Opštine Bar; pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i izdaci za narednu godinu, koje utvrđuje Predsjednik; izradu stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta; bliže propisivanje sadržaja i forme zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; izradu Nacrta odluke o privremenom finansiranju; praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkih jedinica; dostavljanje podataka resornom ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju; pripremu izvještaja za Skupštinu Opštine Bar o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve; davanje predloga za donošenje odluke o ulaganjima u skladu sa utvrđenom investicionom politikom; vršenje poslova oko zaduživanja Opštine Bar izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova; vršenje poslova uvođenja samodoprinosa; učestvovanje u identifikaciji i procjeni opštinske imovine u postupcima privatizacije javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bar;
 • pripremanje Završnog računa Budžeta Opštine Bar i Izvještaja o polugodišnjem ostvarivanja Budžeta za tekuću godinu;
 • upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vođenje evidencije o postojećem dugu Opštine Bar;
 • otvaranje podračuna i bliže određivanje načina korišćenja ovih računa; vođenje glavne knjige trezora i pomoćnih knjiga; obavljanje finansijskog planiranja i upravljanja gotovinskim sredstvima; vršenje kontrole izdataka i izvršavanje Budžeta; vršenje obračuna i isplatu zarada i naknada službenika i namještenika organa i javnih službi, kao potrošačkih jedinica; vođenje centralne evidencije o zaradama lokalnih službenika i namještenika; upravljanje dugom i analizu zaduženosti; budžetsko računovodstvo i izvještavanje; upravljanje finansijskim informacionim sistemom; druge poslove i zadatke računovodstva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), uputstvom o radu trezora u Opštini Bar i pravilima propisanim od strane Ministarstva finansija, saglasno Zakonu o budžetu i Zakonu o finansiranju lokalne samouprave;
 • praćenje stanja u oblasti privrede; prikupljanje i obradu podataka o inicijativama za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti i njihovom značaju za razvoj preduzetništva; sagledavanje opravdanosti inicijativa za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti sa aspekta njihovog značaja za razvoj preduzetništva; učestvovanje u izradi programa razvoja Opštine Bar i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana; učestvovanje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana i prikupljanje i obradu podataka u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije; učestvovanje u implementaciji propisa o zaštiti potrošača; praćenje stanja tržišta i ostvarivanje neposredne saradnje sa subjektima iz ove oblasti; utvrđivanje programa aktivnosti i način stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou; ostvarivanje saradnje i pružanje informacije zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva, a posebno malih i srednjih preduzeća, u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima; prikupljanje i ažuriranje informacija o zainteresovanosti preduzeća za ulaganje, projekte podrške, donatorske aktivnosti i kreditne linije za preduzeća i preduzetnike;učešće u procesu privatizacije javnih preduzeća iz komunalne djelatnosti, analizu i predlaganje aranžmana uključivanja privatnog sektora i usluga za dodjeljivanje koncesija;davanje sugestija i podrške za realizaciju pojedinih inicijativa; učestvovanje u promovisanju i realizaciji aktivnosti za razvoj turizma; predlaganje najboljih preduzetnika i privrednih društava za dodjelu odgovarajućih nagrada u oblasti preduzetništva;
 • praćenje stanja, pripremanje propisa i predloga aktivnosti za podsticanje ravnomjernog regionalnog razvoja opštine prilagođavanjem potreba razvoja na opštinskom i regionalnom nivou sa prioritetima razvoja na nivou Crne Gore u skladu sa sredstvima obezbijeđenim na novou Države, Opštine i sredstvima za razvoj fondova Evropske unije; praćenje i predlaganje mjera za sprovođenje strategije regionalnog razvoja Crne Gore za regiju i opštinu; učestvovanje u pripremi i postupku donošenja strateškog plana razvoja opštine; izradu i dostavljanje godišnjeg izvještaja o realizaciji razvojnih projekata; učešće u izradi programa opštine; prikupljanje i obrada podataka o inicijativama za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti i njihovog značaja za razvoj preduzetništva; učestvovanje u procesu privatizacije javnih preduzeća iz komunalne djelatnosti;
 • praćenje djelatnosti preduzeća i preduzetnika; pripremu propisa o radnom vremenu preduzetnika i pravnih lica koji obavljaju djelatnost i vrše usluge na području opštine Bar; utvrdjivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova za obavljanje privrednih djelatnosti, privrednih društava i preduzetnika; utvrdjivanje ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti u privremenim objektima;utvrdjivanje uslova za obavljanje privredne djelatnosti bez korišćenja poslovne prostorije;davanje saglasnosti na cijene i predlaganje mjera kontrole cijena iz opštinske nadležnosti; pripremanje propisa o osnivanju lokalne turističke organizacije; rješavanje u postupku po zahtjevima za određivanje kategorija ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vođenje registra tih objekata i vršenje rekategorizacije istih; ovjeranje cjenovnika za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga; ovjeravanje knjige gostiju za objekte u kojima se pružaju usluge smještaja; ovjeravanje knjige žalbi za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge;izdavanje odobrenja za izvodjenje žive i mehaničke muzike sa dodatnim ozvučenjem u ugostiteljskom objektu ili na terasi ispred ugostiteljskog objekta; utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora (od tvrde gradnje, montažnim objektima privremenog karaktera, pokretnim i plovnim objektima) u pogledu tehničke opremljenosti; izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti saglasno propisima; donošenje rješenja i evidentiranje svake promjene podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti; izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga shodno propisima; vršenje prijema prijava o početku obavljanja trgovine i prijava o promjeni podataka i vođenje evidencije istih; vršenje prijema prijava zanatlija o obavljanju zanatske djelatnosti i izdavanje potvrde o podnijetoj prijavi sa podacima iz sadržine evidencije koju vodi i dostavlja nadležnim subjektima; donošenje rješenja o prestanku obavljanja privredne djelatnosti; izdavanje odobrenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog, saglasno propisu o radnom vremenu; radno vrijeme u pojedinim djelatnostima od interesa za Opštinu; izdavanje odobrenja fizičkim licima za presnimavanje domaćih i inostranih filmova na video trake; izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju;
 • utvrdjivanje ispunjenosti uslova za obavljanje auto-taksi prevoza i obavljanje javnog prevoza teretnim motornim vozilima, kao i obavljanje prevoza za sopstvene potrebe;
 • praćenje cijena usluga iz oblasti zanatstva; praćenje stanja tržišta sa aspekta snabdjevenosti robama za potrebe lokalnog stanovništva; učestvovanje u stvaranju i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;
 • saradnju sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je osnovana;
 • rješavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti i prenijetih i povjerenih poslova u djelokrugu rada tog Sekretarijata;
 • saradnju sa drugim organima lokalne i državne uprave, javnim preduzećima, privrednim društvima, posebno sa međunarodnim institucijama, Evropskom unijom i NVO sektorom;
 • praćenje državnih, regionalnih i međunarodnih finansijskih donacija, kreditnih linija i donatorskih konferencija i kandidovanje Opštine za studijska putovanja iz ove oblasti, posebno mogućnost dobijanja donacija od EU;
 • predlaganje osnivanja regionalnih udruženja sa susjednim državama i opštinama radi objedinjenog nastupa prema strukturalnim fondovima;
 • vršenje upravnog nadzora i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnom preduzeću čiji je osnovač Opština Bar (davanje mišljenja i pripremanje predloga akata o davanju saglasnosti na statut, program rada i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća);
 • pripremanje izvještaja o radu Sekretarijata za Predsjednika opštine i Glavnog administratora;
 • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima;
 • staranje o uskladjenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • vršenje i drugih poslova u okviru svoje nadležnosti.