Sekretarijat za društvene djelatnosti

Sekretarijat za društvene djelatnosti vrši poslove koji se odnose na:

 • uređivanje odnosa i obezbjeđivanje primjene propisa i drugih akata iz oblasti socijalne i dječje zaštite: kućna njega i kućna pomoć starim i invalidnim licima; staranje o ostvarivanju njihovih prava iz ove oblasti; stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe; praćenje namjenskog korišćenja stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe, donošenje rješenja o prestanku tog prava i pokretanje postupka za iseljenje; vođenje postupka za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći i pomoć u kući; ostvarivanje dječje zaštite u smislu ostvarivanja prava na odmor i rekreaciju, smještaj i ishranu djece; obezbjeđivanje poklon-paketa za novorođenčad i druge dodatne oblike dječje zaštite, koje propiše Opština Bar; pruža administrativnu i stručnu pomoć za realizaciju LPA za postizanje rodne ravnopravnosti;
 • vršenje stručnih i drugih poslova, koji su, shodno propisima, povjereni Opštini u dijelu zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica;
 • rješavanje o priznavanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i vođenje evidencije o broju korisnika i vrsti tih prava; pripremanje planova i programa na lokalnom nivou u sprovođenju strateških nacionalnih dokumenata u ovoj oblasti i staranje o njihovoj realizaciji;
 • praćenje i učestvovanje u obezbjeđivanju uslova za unapređenje primarne zdravstvene zaštite, koji su od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo;
 • aktivnosti Kancelarije za prevenciju i suzbijanje narkomanije podizanjem svijesti o problemu narkomanije i potrebi prevencije i afirmacije zdravih stilova života; jačanje zakonske regulative, povećanje mogućnosti zajednice da reaguje u rješavanju problema narkomanije i drugi ciljevi;
 • razvoj i unapređenje kulture, umjetničkog stvaralaštva, kulturnih manifestacija, bibliotekarstva, kulturno-umjetničkog amaterizma; ostvarivanje svih vidova saradnje u oblasti kulture, zaštitu spomenika kulture, vođenje registra, čuvanje, zaštitu i održavanje spomen-obilježja, izradu programa podizanja spomen – obilježja i druge poslove utvrđene Zakonom o zaštiti kulturnih dobara i Zakonom o zaštiti spomen-obilježja;
 • stvaranje uslova za rad institucija kulture na nivou Opštine Bar i u tom smislu predlaganje planova i programa razvoja i prioriteta investicionih ulaganja u oblast kulture, kao i obrazovanja i javnog informisanja;
 • upravne i druge poslove za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u obrazovne programe u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i obezbjeđivanje uslova za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama;
 • praćenje stanja u oblasti obrazovanja, učestvovanje u postupku davanja mišljenja za izbor direktora i izbor predstavnika Opštine u školskim odborima; učestvovanje u pripremi i realizaciji manifestacija u oblasti obrazovanja;
 • predlaganje kriterijuma, raspisivanje konkursa i vođenje administrativno-tehničkih poslova za Komisiju za stipendiranje talentovanih studenata;
 • praćenje stanja u oblasti javnog informisanja, učestvovanje u postupku davanja mišljenja za izbor direktora i izbor predstavnika u upravnom odboru;
 • praćenje razvoja i unapređenja sporta i fizičke kulture; organizovanje rada ustanova u oblasti sporta i fizičke kulture; organizovanje sportskih manifestacija, razvoj i unapređenje dječjeg i omladinskog sporta; dodjelu nagrada i priznanja u oblasti sporta i fizičke kulture, izradu programa finansiranja aktivnosti u sportu; vođenje postupka i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe opštinske komisije za sport; praćenje rada i podsticanje razvoja nevladinih organizacija u ovoj oblasti;
 • vršenje upravnog nadzora i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim ustanovama i preduzećima u ovim oblastima; davanje mišljenja i pripremanje predloga akata o davanju saglasnosti na statute, programe rada i akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ustanova i preduzeća iz ovih oblasti čiji je osnivač Opština Bar; davanje mišljenja i predlaganje mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima javnih ustanova i preduzeća, koji se dostavljaju Skupštini i Predsjedniku;
 • izradu nacrta i predloga akata kojima se utvrđuju kriterijumi za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje nevladinih organizacija, pripremu i raspisivanje konkursa, obavljanje stručno – administrativnih poslova koji se odnose na rad i odluke nadležne komisije koja vodi postupak po konkursu, kao i izradu ugovora o međusobnim odnosima Opštine i NVO u realizaciji prihvaćenih projekata i praćenje njihove realizacije;
 • izradu projekata iz djelokruga Sekretarijata za društvene djelatnosti i saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama, NVO i fondacijama, javnim službama čiji je osnivač Država, nadležnim ministarstvima itd. u cilju unapređenja stanja u svim oblastima društvenih djelatnosti i vršenje drugih poslova iz djelokruga Sekretarijata;
 • saradnju sa nevladinim organizacijama koje prate razvoj lokalne samouprave u cilju poboljšanja komunikacija između Opštine i građana i razvoja lokalne demokratije;
 • izradu izvještaja o radu Sekretarijata za Predsjednika opštine i Glavnog administratora;
 • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o usklađenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • druge poslove u okviru svoje nadležnosti.