Poslovnik o radu skupštine

Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 20 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG“, broj: 42/03,28/04,75/05,13/06 i „Službeni list Crne Gore“ broj 88/09 i 03/10) i člana 41 stav 1 tačke 20 Statuta opštine Bar (“Službeni list RCG-opštinski propisi“, br. 6/2011), Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj dana 21.12.2011. godine, donijela je Poslovnik o radu Skupštine Opštine Bar.

Na ovom linku možete preuzeti Poslovnik o radu Skupštine Opštine Bar.