Nadležnosti skupštine

Skupština je predstavnički organ građana, koji funkciju vrši u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Opštine Bar.
Mandatni saziv Skupštine opštine Budva 2014 – 2018.godine, konstituisan je 24. juna 2014. godine.
Funkciju Predsjednika Skupštine opštine Bar vrši Osman Subašić, dipl. pravnik.
Funkciju Sekretara Skupštine vrši Stevo Pejović, dipl. pravnik.
Skupština opštine Bar ima 37 odbornika.

Skupština:
1) donosi Statut Opštine,
2) donosi propise i druge opšte akte,
3) donosi planove i programe razvoja Opštine,
4) donosi lokalna planska dokumenta,
5) donosi program uređenja prostora,
6) donosi budžet i završni račun budžeta,
7) donosi plan kapitalnih poboljšanja i utvrđuje investicionu politiku,
8) uvodi lokalne javne prihode i utvrđuje visinu opštinskih poreza, taksa i naknada,
9) raspolaže opštinskom imovinom u skladu sa zakonom,
10) odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom,
11) donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti,
12) vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika,
13) donosi odluku o broju odbornika u Skupštini opštine,
14) donosi odluku o naknadi za rad odbornika,
15) donosi odluku o odbornicima koji prisustvuju zaključenju braka,
16) donosi odluku o imenovanju Opštinske izborne komisije,
17) bira i razrješava predsjednika Skupštine, predsjednika Opštine, imenuje i razrješava sekretara Skupštine i članove radnih i savjetodavnih tijela,
18) daje saglasnost na imenovanje i razrješenje potpredsjednika Opštine i glavnog administratora,
19) donosi Program rada Skupštine opštine,
20) donosi Poslovnik o radu Skupštine,
21) razmatra izvještaje predsjednika Opštine,
22) donosi etički kodeks lokalnih funkcionera,
23) donosi etički kodeks lokalnih službenika i namještenika,
24) donosi odluku o rješavanju stambenih potreba lokalnih funkcionera,
25) donosi odluku o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika,
26) utvrđuje koeficijent zarade lokalnih funkcionera i sekretara Skupštine,
27) donosi odluku o ostvarivanju saradnje sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu, osnivanju asocijacija i zajednica i drugih oblika saradnje, u skladu sa zakonom,
28) osniva javne službe,
29) uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
30) osniva Turističku organizaciju Opštine,
31) daje saglasnost na statut javnih službi, na statusne promjene, povećanje i smanjenje osnivačkog uloga, na plan razvoja, program rada, i druga programska akta javnih službi,
32) imenuje i razrješava organe upravljanja, nadzorne odbore i organe rukovođenja u javnim službama, odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrešenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač Opština,
33) razmatra i usvaja programe i izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Opština,
34) daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač,
35) utvrđuje uslove za osnivanje, poslove, organe i postupak izbora, organizaciju i rad organa, način odlučivanja, finansiranje i druga pitanja od značaja za rad mjesnih zajednica i mjesnih centara,
36) osniva mjesne centre,
37) raspisuje referendum za teritoriju Opštine ili za dio teritorije,
38) odlučuje o građanskoj inicijativi,
39) odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Opštine,
40) utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova,
41) daje autentično tumačenje propisa koje donosi,
42) podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa, kada ocijeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu,
43) podnosi inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa,
44) daje mišljenje o zakonima i drugim propisima, kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu,
45) donosi odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave,
46) obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti,
47) odlučuje o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja i nagrada,
48) obrazuje Službu za skupštinske poslove,
49) donosi odluku o komunalnoj policiji,
50) donosi odluku o obrazovanju drugih službi u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
51) utvrđuje nazive naselja, ulica i trgova,
52) donosi program podizanja spomen-obilježja,
53) donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Crne Gore,
54) odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja,
55) donosi odluku o osnivanju međuopštinske zajednice,
56) donosi program i akcioni plan za borbu protiv korupcije,
57) donosi lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost,
58) donosi lokalni plan akcije za djecu,
59) donosi plan zaštite od požara,
60) donosi druge planove i programe u skladu sa zakonom,
61) donosi odluku o davanju koncesija na prirodna bogatstva koja su u nadležnosti, odnosno kojima raspolaže Opština, u skladu sa zakonom,
62) propisuje uslove i način davanja na korišćenje građevinskog zemljišta,
63) uređuje i obezbjeđuje uslove za izgradnju i korišćenje objekata kao i uslove za izgradnju i postavljanje pomoćnih i montažnih objekta privremenog karaktera,
64) utvrđuje opšte uslove za uređivanje naselja na teritoriji Opštine, korišćenje javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje,
65) donosi odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti od lokalnog značaja, u skladu sa zakonom,
66) donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe Opštine,
67) donosi odluku o upotrebi simbola,
68) donosi odluku o izradi, upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata,
69) propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata,
70) vrši i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisom i ovim Statutom.