Nadležnosti skupštine

Skupština je predstavnički organ građana opštine, koji funkciju vrši u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Opštine Bar.
Mandatni saziv Skupštine opštine Bar  za period 2014 – 2018.godine,  konstituisan je 24. juna 2014. godine.
Skupština opštine Bar ima 37 odbornika.

Skupština:

1) donosi statut opštine;

2) donosi propise i druge opšte akte;

3) donosi strateški plan razvoja opštine;

4) donosi planove i programe razvoja za pojedine oblasti;

5) donosi urbanističke projekte;

6) donosi program uređenja prostora, odnosno plan komunalnog opremanja;

7) donosi budžet i završni račun budžeta;

8) uvodi i utvrđuje opštinske poreze, takse, naknade i druge sopstvene prihode;

9) raspolaže nepokretnom imovinom, osim u slučajevima otuđenja imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, utvrđenim zakonom kojim se uređuje državna imovina;

10) utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju;

11) raspisuje referendum za teritoriju opštine ili za dio teritorije;

12) odlučuje o građanskoj inicijativi;

13) odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju opštine;

14) osniva javne službe;

15) odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom;

16) vrši potvrđivanje mandata i odlučuje o pravima odbornika;

17) donosi odluku o skraćenju mandata skupštine;

18) bira i razrješava predsjednika skupštine, predsjednika opštine i potpredsjednika skupštine;

19) daje saglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju potpredsjednika opštine;

20) imenuje sekretara skupštine, na predlog predsjednika skupštine;

21) imenuje članove radnih tijela skupštine;

22) imenuje i razrješava članove organa upravljanja javnih službi;

23) razmatra i usvaja izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa i službi iz člana 69. Zakona o lokalnoj samouopravi;

24) razmatra izvještaj o radu javnih službi čiji je osnivač opština;

25) razmatra izvještaj o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije;

26) donosi poslovnik o svom radu;

27) donosi etički kodeks;

28) donosi odluku o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština;

29) donosi odluku o zaradama lokalnih službenika i namještenika;

30) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.