Novosti

Obavještenje

  • 10/07/2020
                                                                                                                                                                      Na osnovu člana  24, i 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu                                                                                                                                                                                                                   („Sl.list CG“, br. 75/18)                                                                                                                                                                                        Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove                                                                                                                                                                                                                i zaštitu životne sredine                                                                                                                                                                                                                 O B A V J E Š T A V A                                                                                                                                                                                                      ZAINTERESOVANU JAVNOST                                                                                                                                                                                                                         OPŠTINE BAR – da je »D.o.o. AMMA RISORT«, ul. Oktoih […]
Detaljnije
 1

Obavještenje

  • 19/06/2020
                                                                                                                                              Na osnovu član 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu                                                                                                                                                                                       („Sl.list CG“, br. 75/18)                                                                                                                                                                     Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove                                                                                                                                                                                 i zaštitu životne sredine                                                                                                                                                                                           OPŠTINE BAR                                                                                                                                                                                  O B A V J E Š T A V A                                                                                                                                                                           ZAINTERESOVANU JAVNOST  jda je »Kontrola letenja Srbije i Crne  Gore SMATSA d.o.o. Beograd, dio stranog društva Terminalna kontrola letenja,  […]
Detaljnije
 

OBAVJEŠTENJE

  • 11/06/2020
Na osnovu člana 14. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST da je Leković Đorđu iz Bara donijeto Rješenje, br. 14-322/20-UPI-117 od 01.06.2020 godine, kojim je utvrdjeno da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 27/05/2020
Na osnovu člana  23, 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18)  Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove   i zaštitu životne sredine Opštine Bar        OBAVJEŠTAVA  ZAINTERESOVANU JAVNOST da je D.o.o. AMMA RISORT, ul. Oktoih br. 2, Podgorica, podnijela zahtev za davanje Saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za »Turistički kompleks« u […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 26/05/2020
 Na osnovu član14, stav3 i 23,28.Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove  i zaštitu životne sredine Opštine Bar   OBAVJEŠTAVA   ZAINTERESOVANU JAVNOST                                           da je »D.o.o AMMA RISORT«, ul. Oktoih br. 2, Podgorica,  donjeto  Rješenje br.14-322/20-UPI-116 od 25.05.2020 god. kojim se utvrđuje da je za  projekat  izgradnje 10 kv […]
Detaljnije