Centar za informacioni sistem

Centar za informacioni sistem vrši poslove koji se odnose na:

 • organizovanje, planiranje i realizaciju informacionog sistema Opštine (informacioni centar);
 • oganizovanje i funkcionisanje službe informatike za organe lokalne uprave u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema u Opštini;
 • kontrolu funkcionisanja automatizovane obrade podataka i preduzimanje mjera na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima;
 • izradu i realizaciju planova obuke i usavršavanje za korišćenje informacione tehnologije i sistema;
 • predlaganje automatizacije poslova u javnim preduzećima i ustanovama, i u tom smislu izrađivanje projektnih zadataka i učestvovanje u izradi projekata i realizaciji informacionog sistema;
 • izradu i realizaciju planova za opremanje, nabavljanje opreme i preduzimanje mjera za održavanje računarskih sistema;
 • staranje o funkcionisanju računarskih mreža i razmjeni podataka u njima;
 • primjenu jedinstvenih standarda: OS, DBMS i alata za aplikativni softver radi uvođenja i korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije i organizovanje i sprovođenje mjera radi zaštite podataka;
 • neposrednu pomoć korisnicima IS Opštine i otklanjanje eventualnih problema u funkcionisanju IS Opštine;
 • izradu plana, predlaganje i organizovanje uvodenja novih programskih sistema i staranje o usavršavanju postojećih, u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema;
 • organizovanje i sprovođenje mjera radi zaštite podataka;
 • obavljanje poslova kojima se obezbjeđuje javnost i transparentnost rada organa Opštine i učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, vođenje i ažuriranje web stranice Opštine;
 • obavljanje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;
 • izrada procedura iz oblasti nadležnosti organa;
 • vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti.