Budžet

Na osnovu čl. 42. i 43. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl.list RCG”, br. 42/03 i 44/03 i “Sl.list CG”, br. 5/08, 51/08, 74/10 i 1/15), čl. 33. i 34. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (“Sl.list CG”, br. 20/14 i 56/14) i člana 41. Statuta Opštine Bar (“Sl.list RCG”- opštinski propisi, br.06/11), Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 30.12.2015.godine, donijela je ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE BAR ZA 2016. GODINU

Izvorni prihodi 13.520.000,00.
Porezi 8.880.000,00
Takse 445.000,00
Naknade 3.730.000,00
Ostali prihodi 465.000,00
Donacije 0,00
Izdaci 12.343.000,00
Tekući izdaci 8.763.000,00
Kapitalni izdaci 3.580.000,00
Suficit/deficit 1.177.000,00
Primarni deficit
Otplata duga 2.297.000,00
Nedostajuća sredstva -1.120.000,00
Finansiranje 1.120.000,00
Pozajmice i krediti iz domaćih izvora 300.000,00
Prihod od imovine 820.000,00

Odluke o budžetu Opštine Bar koje su usvojene na Skupštini Opštine:

Budzet 2016.g.

Budžet u procentima

  • Tekući
  • Kapitalni