Agencija za investicije

Agencija za investicije vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje uslova za uiređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta; pripremu jednogodišnjeg programa izgradnje, uređenja, korišćenja i zaštite prostora; pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata i komunalno opremanje građevinskog zemljišta (putevi-ulice u naselju, uključujući pješačke prolaze, trgove i javna parkirališta, objekte javne rasvjete, zelene površine u naselju, parkove – pješačke staze, travnjake, terene dječjih igrališta, javnih objekata, komunalne objekte i instalacije do priključka na urbanističku parcelu i dr.);
 • vršenje pravnih, finansijskih, tehničkih, administrativnih i drugih stručnih poslova za praćenje i realizaciju programa; usklađivanje programa uređivanja građevinskog zemljišta sa planovima razvoja pojedinih djelatnosti; mjere zaštite spomenika kulture i zaštite objekata prirode, koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;
 • poslove u vezi sa rušenjem postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija; poslove izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, zaštite i korišćenja i upravljanje putevima u zahvatu područja posebne namjene;
 • vršenje stalnog stručno-građevinskog nadzora nad objektima visokogradnje, niskogradnje, komunalnim objektima i objektima infrastrukture;
 • pribavljanje potrebnih saglasnosti i tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju objekata koje finansira Opština, obezbjeđivanje uslova za rad izvođača, saradnja sa javnim preduzećima, učešće u tehničkom prijemu i primopredaji objekata;
 • pribavljanje saglasnosti od imaoca imovinsih prava na zemljištu u vezi izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije infrastrukturnog objekta, koji je planiran na tom zemljištu.
 • praćenje realizacije godišnjih programa uređenja prostora;
 • izradu predloga operativnog plana za sprovođenje godišnjih programa uređenja građevinskog zemljišta;
 • praćenje i sprovođenje važećih propisa iz oblasti finansijskog poslovanja i organizovanje urednog i ažurnog protoka finansijske dokumentacije za poslove iz nadležnosti Agencije;
 • vođenje baze podataka o investicijama.
 • praćenje i obezbjeđivanje redovnog priliva sredstava Agencije; praćenje rokova dospjelosti potraživanja i obaveza i staranje o njihovoj blagovremenoj naplati; izradu finansijskih planova i kontrolu plaćanja i naplate po ugovorima;
 • utvrđivanje i obračun naknade za komunalno opremanje lokacija investitorima koji izvode radove na osnovu dobijene građevinske dozvole;
 • pripremanje ugovora o utvrđivanju obaveza investitora po osnovu naknade za komunalno opremanje;
 • pripremanje ugovora obezbjeđenja plaćanja (hipoteke, zalog…);
 • sačinjavanje konačnog obračuna naknade za komunalno opremanje;
 • donošenje rješenja o konačnom obračunu naknade za uređenje objekata koji se grade ili koji su izgrađeni u skladu sa građevinskom dozvolom;
 • analizu stepena i efekata ostvarenja prihoda po osnovu kapitalnih primitaka;
 • izdavanje akata o regulisanju plaćanja obaveza po osnovu komunalnog opremanja građevinskog zemljišta;
 • sprovođenje postupka javne nabavke, roba i usluga i izvođenja radova kada je naručilac Opština Bar; pripremu plana javnih nabavki i planiranje odgovarajućih sredstava za javne nabavke u budžetu Opštine; pripremu studije opravdanosti za kapitalna ulaganja; pripremu odluke o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke; davanje ponuđačima tenderske dokumentacije; stručno-administrativne poslove u realizaciji postupka javne nabavke; sprovođenje i odgovornost u postupku javne nabavke male vrijednosti; evidenciju javnih nabavki; pripremanje i dostavljanje izvještaja o sprovedenim javnim nabavkama i čuvanje dokumentacije;
 • preduzimanje mjera i radnji propisanih Zakonom radi privođenja namjeni građevinskog zemljišta;
 • pripremanje izvještaja o radu Agencije za Predsjednika Opštine i Glavnog administratora;
 • praćenje i sprovodjenje važećih propisa iz oblasti finansijskog poslovanja i organizovanje urednog i ažurnog protoka finansijske dokumentacije za poslove iz nadležnosti Agencije;
 • pribavljanje mišljenja od Sekretarijata za imovinu u vezi izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije infrastrukturnih objekata, kao i u vezi drugih poslova iz nadležnosti Agencije;
 • učešće u izradi nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata koji su vezani za djelokrug poslova Agencije, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa;
 • pripremanje izvještaja o radu Agencije za predsjednika Opštine i Glavnog administratora;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.